До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00158652), місцезнаходження товариства: Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 20.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ
» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 20, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 23 квітня 2018 року о 11.00 годині за адресою: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 6 оф. №24. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10.20, закінчення реєстрації - о 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 18 квітня 2018 року.


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ»

(надалі – Товариства)

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Річних загальних зборів у складі трьох осіб – Водоватова Олена Венедиктівна, Мишковець Надія Іванівна, Вертелецька Світлана Миколаївна. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.


 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати Головою Загальних зборів Фельдмана Альберта Олександровича, секретарем Загальних зборів Осадчого Олега Миколайовича.


 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Загальних зборів:

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

 • Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

 • Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

 • Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

 • Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

 • Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

 • Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

 • У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

 • Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

 • Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

 • Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

 • Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

 • Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

 • Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.


 1. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.


 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.


 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

 1. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.


 1. Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (баланс) та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.


 1. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

Проект рішення: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.


 1. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.


 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.


 1. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори,

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.


 1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.


 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюються із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.


 1. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.


 1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.


 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.


 1. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.


 1. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ»

(тис. грн)

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

60306

58402

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6388

6637

Запаси

21112

22786

Сумарна дебіторська заборгованість

30121

29084

Гроші та їх еквіваленти

968

1512

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(10246)

(6160)

Власний капітал

(10218)

(6117)

Зареєстрований (статутний) капітал

22

22

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

70524

64519

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4086)

(2398)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2223000

2223000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(1,83806)

(1,0787)


Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://vtg.com.ua .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 04074, м. Київ, вул.Коноплянська, будинок 16-Б, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – Стоян Володимир Анатолійович. Довідки за телефоном (044) 586 80 66.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.


Загальна кількість акцій Товариства станом на 20.03.2018р. складає 2 223 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства (станом на 20.03.2018р.) складає 1 892 061 шт.


Затверджено Наглядовою радою Товариства

All news

Public information:

ПОВІДОМЛЕННЯ Повідомлення про інформацію more ...
ПОВІДОМЛЕННЯ Повідомлення про інформацію more ...

Company news:

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча между Послом Туркменистана в Украине г. Аманмурадовым Н.А., Послом Грузии в Украине г. Думбадзе Г. и руководством ПАО «ИПП « ВНИПИТРАНСГАЗ», во время которой ПАО « ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ» презентовало Европейский проект транспортировки сжатого газа «GASVESSEL».

more ...
Technical meeting with members of the Consortium GASVESSEL

July 11-12 2018, PJSC "EPE "VNIPITRANSGAZ" held a Technical meeting with members of the Consortium GASVESSEL (companies NAVALPROGETTI SRL, DOW Germany, CNGV, CHC, CENERGY, ABS, SINTEF OCEAN).

The main topic of the meeting was VNIPITRANSGAZ's proposals on the structure and facilities of terminals for loading and unloading.

more ...