ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 00158652, місцезнаходження: 01023, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) на 12 год. 00 хв. 28 квітня 2017 року. Для участі у Зборах Акціонери мають прибути за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606  (6 поверх)

Часом початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах є 11 год. 20 хв., часом закінчення реєстрації 11 год.50 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 24 квітня 2017 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»

(надалі – Товариства)

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Річних загальних зборів у складі трьох осіб – Водоватова Олена Венедиктівна, Стьопіна Олена Веніамінівна, Вертелецька Світлана Миколаївна. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати Головою Загальних зборів Фельдмана Альберта Олександровича, секретарем Загальних зборів Осадчего Олега Миколайовича

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

 • Доповідь з питань порядку денного – до 10 хв.;

 • Виступи – до 5 хв.;

 • Проведення голосування з питань порядку денного – до 10 хв.;

 • Підрахунок голосів – до 10 хв.;

 • Оголошення підсумків голосування – до 3 хв.


 1. Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.


 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.


 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.


 1. Затвердження річного звіту (балансу) та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (баланс) та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.


 1. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Проект рішення: збиток, отриманий Товариством у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

 1. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: залишити основні напрямки діяльності Товариства незмінними.

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції, що пов’язано із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стояна В.А. забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та здійснити інші необхідні супровідні дії.

 1. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стояна В.А. підписати та посвідчити печаткою Товариства Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.


 1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Фельдмана Альберта Олександровича, Адвени Ігоря Миколайовича, Бичкова Олександра Борисовича


 1. Про зміну кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства, а саме – 5 осіб.

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюються шляхом кумулятивного голосування.


 1. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Стояна В.А. на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.


 1. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів щодо виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності договори про внесення змін та доповнень та договори про розірвання договорів граничною сукупною вартістю 200 млн. грн.


Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

58402

72024

Основні засоби

6637

7176

Довгострокові фінансові інвестиції


-----------

Запаси

21112

17222

Сумарна дебіторська заборгованість

29084

34970

Грошові кошти та їх еквіваленти

1512

12361

Нерозподілений прибуток

(6160)

(3762)

Власний капітал

(6117)

(3718)

Статутний капітал

22

22

Довгострокові зобов'язання


----------

Поточні зобов'язання

64519

75742

Чистий прибуток (збиток)

(2398)

(4976)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2223000

2223000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

158

238
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення.  Повідомляємо, що відповідно діючого законодавства участь у голосуванні мають право приймати акціонери які відкрили особисті рахунки в цінних паперах в вибраній акціонером депозитарній установі. Голоси акціонерів, котрі не виконали ці вимоги законодавства, не враховуються при визначені кворуму.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 17.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77, к. 606  (6 поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Стоян В.А. (044)289-14-39 Факс: (044)289-01-40, e-mail: vtg@vtg.com.ua. З проектами рішень з питань порядку денного також можна ознайомитись на веб-сайті Товариства www.vtg.com.ua.


З повагою, Голова Правління Стоян Володимир Анатолійович

Все новости

Публичная информация:

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

подробнее...
Положення про Правління

подробнее...

Новости компании:

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча между Послом Туркменистана в Украине г. Аманмурадовым Н.А., Послом Грузии в Украине г. Думбадзе Г. и руководством ПАО «ИПП « ВНИПИТРАНСГАЗ», во время которой ПАО « ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ» презентовало Европейский проект транспортировки сжатого газа «GASVESSEL».

подробнее...
Технічна нараду з членами Консорціуму GASVESSEL

11-12 липня 2018 ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" проводив Технічну нараду з членами Консорціуму GASVESSEL

(компанії NAVALPROGETTI S.R.L., DOW Germany, CNGV, CHC, CENERGY, ABS, SINTEF OCEAN).

Основною темою наради були пропозиції ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" щодо структури споруд терміналів для завантаження та розвантаження газу.

подробнее...